Közkincs kerekasztal

Közkincs 2. - Kistérségi Közkincs-kerekasztal működésének támogatása – 2008

A Csongrádi Kistérség közkincs-kerekasztal 2008.-ban az újabb pályázati forrásnak köszönhetően folytathatta szakmai tevékenységét. 2008-2009. évben kidolgozásra került a Csongrádi Kistérség kulturális stratégiája, elkészült a kerekasztal honlapja, rendezvények kerültek megszervezésre, pályázatok benyújtásra és programajánló füzet került kiadásra, a közművelődési intézmények, valamint a 2009 évi rendezvények bemutatásával. A tervezett tevékenységek a pályázatban foglaltaknak megfelelően kerültek megvalósításra. A kerekasztal-tagjai tanulmányutakon vettek részt, melyek egyrészt pályázati megbeszélések, másrészt szakmai rendezvényeken való részvételben merültek ki. Sor került egy szakmai tanulmányútra Hódmezővásárhelyre, melyen a közkincs-kerekasztal tagjai értékes tapasztalatokat szereztek, melyeket hasznosítani tudnak a 2009. évi működés tekintetében.

1. A Közkincs-kerekasztal 2008. évi tevékenysége:

-      Szakmai tanulmányút:

A Kerekasztal tagok szakmai tanulmányúton vettek részt összesen 7 alkalommal. A közkincs-kerekasztal részvételével pályázat benyújtására került sor (TÁMOP-3.2.3/08/2), melyet a Művelődési Központ nyújtott be, de a megvalósítás az egész kistérség közművelődési intézményeit érinti. Amennyiben támogatásra érdemesnek ítélik a pályázatot, úgy képzésekre kerül sor a Csongrádi Kistérségben a közművelődésben érintett szakmai munkatársak részére. 1 alkalommal Hódmezővásárhelyen vettünk részt egy tapasztalatcserén, melyet a közkincs-kerekasztal tagok nagyon hasznosnak ítéltek. Dél-alföldi Regionális Kulturális Iroda ajánlásával, mintaértékű közkincs illetve egyedi kulturális tevékenységet folytató kistérségbe látogathattunk el. Az utazás célja az ún. „jó gyakorlatok elsajátítása”, tapasztalatcsere és módszertani tanulás volt. Szakmai rendezvényeken vettünk részt, mely bővítette ismereteinket, új kapcsolatokat teremtett a kultúra területén.

-      Szakmai előadás szervezése:

A Kerekasztal tagjai körében igényként merült fel, hogy az első fordulóban megtartott pályázati tájékoztatón túl a pályázó szervezet a költségvetésében szerepeltesse szakmai előadás költségét is, kifejezetten a kulturális területet érintő szakmai változások (finanszírozási feltételek, változó törvényi szabályozások, stb.) témakörét tekintve. A közkincs kerekasztal tagok pályázati tájékoztató tartását kérték, a 2009 – 2010 évre való felkészülés miatt. 2 előadásra került sor TÁMOP, valamint NKA és NCA témakörökben. Az előadások kistérségi szinten kerültek meghirdetésre és a civil szervezetek részéről nagy érdeklődéssel valósultak meg. Az előadás részeként a résztvevők elsajátíthatták a projekt menedzsment alapjait, melyet a későbbi pályázás során tudnak hasznosítani.

-      Szakmai anyagok készítése:

A kerekasztal tagjainak részvételével elkészült a kistérség kulturális helyzetelemzése, majd ezt követően 2008. – 2009.-ben az erre épülő stratégia, illetve a kistérség kulturális értékleltár is összegyűjtésre került.

A kerekasztal tagjainak egyöntetű véleménye az volt, hogy az elkészült anyagokat minél szélesebb körben kommunikáljuk, tegyük „élővé” a munkánkat. A célként megfogalmazott digitalizálás, valamint a szakmai kiadvány elkészült. A kiadványunk tartalmazza a kulturális intézmények rövid bemutatását, elérhetőségeit, valamint a Csongrádi Kistérség számára nagyon fontos programajánlót is, melybe a közkincs-kerekasztal tagok aktívan részt vesznek.

Az egyszeri kiadvány a kistérség oktatási intézményeiben, könyvtáraiban, közintézményeiben meghatározott példányszámba eljuttatásra került.

-      Internetes felületen való megjelenés biztosítása:

A KÖZKINCS kerekasztal eddigi munkájának és eredményeinek feltüntetése internetes portálon, önállóan szerkesztve, csatlakoztatva a pályázó honlapjához. A felületen az aktuális kulturális események, tagok rendezvényeinek megjelenítése is helyt kapott. A Csongrádi Kistérség honlapjáról, valamint önállóan is elérhető a közkincs kerekasztal információs felülete. A portálon bemutatásra került a kistérség és települései, a közkincs-kerekasztal munkája, az ülések és az arról készült jegyzőkönyvek, az elkészült anyagok, valamint a rendezvények rövid beszámolója képekkel, mely a közkincs-kerekasztal tagok részvételével valósult meg.

2. Összefoglaló a Közkincs 2. - Közkincs kerekasztal működésének tapasztalatairól:

A tevékenységek a tervezettnek megfelelően megvalósultak. Közkincs tagok, az egyes intézmények képviselői között a Közkincs pályázatnak köszönhetően erősödött az együttműködés, ennek eredményeként számos közös fejlesztés, rendezvény valósult meg.

A rendezvényekben való közreműködés a 2008 év folyamán fokozottabban jelentkezett. A szervezők igényelték a közkincs-kerekasztal részvételét a rendezvényeik vonatkozásában. A jó együttműködésnek köszönhetően a rendezvények szélesebb körű nyilvánosságot kaptak, két alkalommal is határon átnyúló együttműködés valósult meg.

A közkincs-kerekasztal 2008.-ban bővítette tevékenységét, hiszen az előbb említett rendezvényszervezési munkálatokon kívül, pályázatok benyújtására is sor került, a sikeres projektgenerálásoknak köszönhetően. Pályázat került benyújtásra könyvtárak fejlesztésére, valamint közművelődési szakemberek képzésére.

Hagyományteremtő jelleggel elkészült a Csongrádi Kistérség közkincs kiadványa, mely a pályázati támogatástól függetlenül a következő években is megjelenik, hiszen a kulturális terület szakemberei részéről igényként merült fel, hogy tájékoztassuk a lakosságot és az egyéb szervezetek képviselőit az aktualitásokról, az év kiemelkedő rendezvényeiről.

Az előző év tapasztalataiból okulva a közkincs-kerekasztal ülései mind a négy településen egyenlő arányban kerültek megtartásra. Ezzel segítve elő a kistelepülések aktív részvételét a fejlesztési folyamatokban. Ennek eredményeként új együttműködések alakultak ki, mely a jövőre nézve teremtett lehetőségeket.

A polgármesterek bevonása a közkincs-kerekasztal munkájába már a Közkincs 1 vonatkozásában megtörtént, de 2008.-ban további segítséget nyújtottak az egyes rendezvények, valamint a stratégia alkotása vonatkozásában. Véleményükkel, tapasztalataikkal elősegítették a Közkincs 2 pályázat sikeres megvalósítását.

Összefoglalóan elmondható, hogy a csongrádi kistérségben működő közkincs-kerekasztal a továbbfejlesztés időszakában is helytállt, a pályázatban megfogalmazott célokon túl, egyéb tevékenységeket is végzett. Ez megfelelő alapot nyújt a továbbiakban a közművelődés területének fejlesztéséhez, esetlegesen a folytatásra a Közkincs III pályázat tekintetében.
  • Mai nap  • Google   Közkincs